ประวัติหน่วยงาน

           ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ เดิมคือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง กาบเชิง ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 6 พ.ค. 2540 มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ สว. ที่ทำการ (เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 229 ม.10 บ้านพาชื่น ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ (พ.ศ.2540–2550) ต่อมา พ.ศ.2551 มีการปรับโครงสร้าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง ได้ปรับไปขึ้นกับตรวจคนเข้าจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

           ต่อมา ตามมติที่ประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ 23 มีนาคม 2555 ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง แยกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง เช่นเดิม มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ สวญ. ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2555 รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

           ในปี 2559 มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ยกเลิกเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในส่วนของ ด่านตรวจคนเข้าเมือง กาบเชิง และให้จัดตั้งเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผลใช้บังคับ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดสุรินทร์ เพียงจังหวัดเดียว