ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ และร่วมกันประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) การรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด   ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน มาตรการการลงโทษ/การฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ มาตรการติดตามตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน รวมทั้งขั้นตอนการคุ้มครองประชาชนผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส