ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 22 ก.พ.67 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ ได้จัดอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด เรื่องเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางและกลไกในการป้องกันการให้รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด
5. เพื่อกำหนดแนวทางการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)