ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 14 มีนาคม 2567  พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดบริการ One Stop Service พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment (EIT)) เพียงสแกน QR Code